SPIS TREŚCI:

I.Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Administrator Danych Osobowych

IV. Zasady przetwarzania danych osobowych

V. Cele i podstawy prawne zbierania i przetwarzania danych osobowych

VI. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

VII. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

VIII. Udostępnianie danych osobowych

IX. Prawa Użytkowników

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

XI. Pliki cookies

XII. Postanowienia końcowe

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.minimehandmade.com (dalej: Serwis).

2.    Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3.    Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art.. 13 RODO.

 

II. DEFINICJE

1.     Administrator- MINI ME Konrad Bąder Turowice 5a 05-604 Jasieniec, NIP: 7971975972, REGON 369254536.

2.    Sklep internetowy- witryna www.minimehandmade.com oferująca sprzedaż produktów i świadczenie usług oferowanych przez Administratora.

3.    Użytkownik- osona fizyczna odwiedzająca sklep internetowy i korzystająca z usług oferowanych przez administratora.

4.     Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca sklep internetowy i korzystająca z usług oferowanych przez administratora, która zarejestrowała się w sklepie internetowym i utworzyła konto klienta.

5.     Klient- osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.minimehandmade.com

6.    Dane osobowe- Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

7.     Polityka- niniejsza polityka prywatności.

8.    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.    Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.minimehandmade.com o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344).

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest MINI ME Konrad Bąder adres: Turowice 5a 05-604 Jasieniec, NIP: 7971975972, REGON 369254536, adres poczty elektronicznej: hello@minimehandmade.com (dalej: Administrator).

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Stosowane są wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

2.    Podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

 

V. CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

1.     Rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

2.    Umożliwienia logowania do Serwisu i prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym na podstawie Regulaminu (art.6 ust. 1 lit.b RODO).

3.    Realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług (art.6 ust.1 lit.b i c RODO).

4.     Komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.).

5.     Wysyłki newsletter’a (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie- art.6 ust. 1 lit.a RODO).

6.    Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora (art.6 ust. 1 lit. A i f RODO).

7.     Działań analitycznych i statystycznych, które są prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).

8.    Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi będacych prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.. 6 ust. 1 lit.f RODO).

VI. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe w związku z:

1.     Założeniem konta klienta: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców: nazwa i adres firmy oraz NIP.

2.    Złożeniem zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców: nazwa i adres firmy oraz NIP.

3.    Kontaktem przez formularz kontaktowy: adres e-mail.

4.     Usługą newsletter’a: adres e-mail.

5.     Kontaktem telefonicznym/ e- mailowym: numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail.

VII. OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

·         gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

·         gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

2.    Okres przechowywania danych osobowych:

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 5 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być przekazywane w celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego:

·         podmiotom powiązanym z Administratorem w zakresie obsługi sklepu internetowego i dostawy oprogramowania

·         podmiotom współpracującym z Administratorem tj. firmom obsługującym e-płatności, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi kurierskie, spedycyjne i pocztowe, kancelariom prawnym. Podmioty swiadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane osobowe poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (wyłącznie do krajów, które zapewniają adekwatny stopień ochrony i zabezpieczeń na podstawie klauzul umownych przez Komisję Europejską).

     2. Co do zasady, dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane przez       Administratora do Państw Trzecich.

 

IX. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1.      Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

2.    Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres e-mail: hello@minimehandmade.com

3.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

1.     Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2.    Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

XI. PLIKI COOKIES

1.     Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2.    Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. Pliki cookies mogą być wiec wykorzystywane w celu: dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników; utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostarczenia użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego potrzeb.

3.     Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone, informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

2.    Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Polityka Plików Cookies serwisu www.minimehandmade.com

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują przepisy RODO oraz przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony danych osobowych.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password